Periklanan

Jenis – Jenis Iklan Berdasarkan Fungsinya

Dunia Periklanan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), iklan mempunyai dua pengertian. Pertama, iklan adalah berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan