Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), iklan mempunyai dua pengertian. Pertama, iklan adalah berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai